ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮತಯಾಚನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, 05-05-2018, ಪುಟ 3