ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಖೂಬಾ ಪ್ರಚಾರ

ಉದಯವಾಣಿ, 07-05-2018, ಪುಟ 3