ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ: ಖೂಬಾ

ಉದಯವಾಣಿ, 04-05-2018, ಪುಟ 4