ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, 09-05-2018, ಪುಟ 3