ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಖೂಬಾ

ಉದಯವಾಣಿ, 09-05-2018, ಪುಟ 2
ಉದಯವಾಣಿ, 09-05-2018, ಪುಟ 3